Historia

Aboa Mare är stolt över sin 200 år långa historia. Under årens lopp har skolan fungerat under flera namn och på många olika adresser i Åbo. Under de två första decennierna 1813-1833 blev i genomsnitt 2-10 studerande färdiga årligen. År 2013 utexaminerade Aboa Mare 27 kaptener.

Vill du läsa mera om Aboa Mares historia? Den korta historiken nedan för dig på en 200 år lång resa i historien. Denna resa har skapat dagens Aboa Mare.

Aboa Mare historyAboa Mare historyAboa Mare historyAboa Mare history

År 1812 föreslog senaten för kejsaren att navigationsskolor skulle inrättas i Åbo, Helsingfors och Vasa. Kejsaren biföll denna önskan och år 1813 inledde skolan sin verksamhet i Åbo. Navigationsskolans främsta uppgift var att förse handelsfartygen med så skickliga styrmän att de vid behov kunde ersätta skepparen.

Mellan åren 1813-1818 verkade skolan vid Stora Tavastgatan gård 25. Elevantalet var under de fem första åren under 10. Skolan var indelad i en styrmans och en skepparavdelning. Inträdeskravet till skolan var kunskap i svenska språket och nödtorftiga kunskaper i läsning, skrivning och räkning. Ingen sjöpraktik krävdes före år 1851. Läroämnena som studerades var navigation, tackelkonst och skeppsbyggeri. Fr.o.m. 1839 även ritning, engelska och tyska, 1851 svenska, 1857 geografi och handelskorrespondens, 1874 hälsovård och 1900 maskinlära.

År 1818 flyttade skolan till Wallenströms gård på Hampspinnaregatan och på 1830-talet blev skolan centralanstalt för navigationsutbildningen i Finland pga. att den var störst och “bättre skött” än de övriga skolorna.

År 1836 flyttade skolan till Observatoriebygganden på Vårdberget. Den var verksam där i 131 år, ända till år 1967 då skolan flyttade till Malmgatan 5. År 2013 flyttade skolan in i de nuvarande utrymmena i Auriga Business Center.

Från och med år 1918 fick skolan namnet Navigationsinstitutet vid Åbo svenska sjöfartsläroanstalt enligt en förordning angående sjöfartsläroverken. Förutom styrmän och sjökaptener utbildades även diplomsjökaptener. En diplomsjökapten innehade formell kompetens för vilken post som helst inom sjöfartsväsendet och särskilt för lärartjänster i navigationsskolorna.

År 1983 inrättades en grundlinje för sjömansutbildning, Sjömansskolan inom Åbo Navigationsinstitut som var verksam fram till år 1998.

Under perioden 1996-1999 blev utbildningen av styrmän och sjökaptener privatiserad och övergick till Yrkesinstitutet och Yrkeshögskolan Sydväst. Andra stadiet hörde under en tid (1997-1998) till Stiftelsen för fiskeri- och sjöfartsutbildning.

År 2004 inleddes även utbildning till vaktmaskinmästare vid Yrkesinstitutet Sydväst och hösten 2006 skrevs de första studerandena in på sjöingenjörslinjen vid Yrkeshögskolan Sydväst.

År 2008 blåste det igen nya vindar vid sjöfartsutbildningen i Åbo. Från och med den 1.8.2008 blev Yrkesinstitutet Sydväst (vaktstyrmans- och vaktmaskinmästarutbildningen) tillsammans med utbildningarna från Västra Nylands yrkesskola, Åbolands folkhögskola / Språk och turisminstitutet, Lappfjärds folkhögskola, Finns folkhögskola, Cityfolkhögskolan, Distis och Kuggomskolan en del av den nya skolan Axxell. Samtidigt övergick Yrkeshögskolan Sydväst (sjökaptens- och sjöingenjörsutbildningen) tillsammans med Svenska yrkeshögskolan i Yrkeshögskolan Novia. Den gemensamma verksamheten på Malmgatan 5 som innfattar både vaktstyrmans-, vaktmaskinmästar-, sjökaptens- och sjöingenjörsutbildningen samt kursverksamheten fortsatte som tidigare men bytte namn från Sydväst Sjöfart till Aboa Mare. Namnet kommer från de latinska namnen Åbo och hav.

År 2010 tog Aboa Mare över Meriturvas simulatorcenter i Otnäs och kan därmed erbjuda mångsidigare simulatorutbildning på två olika orter. Hösten 2010 inleddes även en engelskspråkig sjökaptenslinje, Maritime Management vid Yrkeshögskolan Novia.

Skolans rektorer genom tiderna

1818-1833 August Hagelstam major i flottan
1833-1845 Erik Benzelstierna sjökapten
1845-1865 Bror Ekelund sjökapten

De därefter följande rektorerna är alla sjökaptener till utbildningen och har fått sin utbildning i Åboskolan:

1865-1890 Carl Stenius
1890-1915 Gustaf Mattsson
1916-1924 Erik Tengström
1925-1928 Napoleon Ceder
1928-1929 O. Jansson
1929-1931 J. Lagström
1931-1936 K. Päiviö
1936-1948 A. Relander
1948-1972 B. Forman
1972-1974 H. Myrén
1974-1976 P. Forsberg
1976-1996 B. Gyllenberg
1996-1997 A. Palola
1998-2001 M. Forsén
2002- P-O Karlsson

Se på alla kurser »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland